Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług i korzystania z platformy szkoleniowej www.drogawsparcia.pl

I Definicje
Za każdym razem, gdy w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia,
należy je rozumieć następująco:

 1. Organizator – Trzymsie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001096909, NIP: 7011197702, REGON: 528214933, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.
 2. Kurs – kurs online przygotowany przez Organizatora we współpracy z terapeutą
  trzymsie.pl.
 3. Klient – osoba, która złożyła zamówienie na stronie drogawsparcia.pl.

II Składanie zamówienia i płatność za Kurs

 1. Wybrany Kurs można zakupić, dodając go do koszyka na jego podstronie, a następnie
  składając zamówienie na stronie drogawsparcia.pl.
 2. Złożenie zamówienia na drogawsparcia.pl  jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta
  warunków korzystania z Kursu, które wynikają z zamówienia i niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych, które pozwolą
  Organizatorowi na weryfikację Klienta. 
 4. Przyjęcie zamówienia jest wysyłane Klientowi przez Organizatora po jego złożeniu.
 5. Po złożeniu zamówienia konieczne jest opłacenie zamówienia, aby doszło do jego
  realizacji. 
 6. Płatności za Kurs można dokonywać online przez Przelewy24 oraz przelewem
  bankowym. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul.
  Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Po otrzymaniu płatności za Kurs Organizator wysyła potwierdzenie realizacji zamówienia
  oraz dane dostępu do platformy z kursem na drogawsparcia.pl.
 8. W przypadku nieopłacenia zamówienia w ciągu 48 godzin zostaje ono anulowane.
 9. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu na stronie drogawsparcia.pl informacje o
  towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz
  stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia ustalonej ilości
  podanych towarów na warunkach określonych w sklepie.
 10. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 11. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą opłacenia zamówienia przez Klienta.
 12. W przypadku jeśli Klient pragnie otrzymać fakturę VAT za Kurs, należy w tym celu
  skontaktować się z Organizatorem drogą mailową lub wpisać dane do wystawienia faktury w formularzu zamówienia szkolenia w polu: „Uwagi do zamówienia/NIP do faktury (opcjonalne)”.

III Odstąpienie od umowy

1.      Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od zakupu, jednak do uzyskania dostępu do Kursu przed upływem tego terminu konieczne jest wyrażenie przez Klienta zgody na udzielenie takiego dostępu, co wiąże się jednocześnie z utratą prawa do
odstąpienia, zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), o czym Klient zostanie poinformowany przed jej wyrażeniem.

2.     W przypadku chęci zakupu kursu przez Klienta, przy jednoczesnym braku wyrażenia zgody na natychmiastowe udzielenie dostępu do kursu, co wiąże się jednocześnie z utratą prawa do odstąpienia od umowy, Klient ma możliwość wysłania wiadomości mailowej na adres: biuro@trzymsie.pl z informacją o takim zamiarze.  W tym przypadku Klient otrzyma niezbędne do zakupu treści cyfrowej informacje,  które zostaną udostępnione po upływie terminu upoważaniającego konsumenta do odstąpienia od umowy dostarczenia treści cyfrowej tj. po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.

3.     W celu odstąpienia od umowy Klient musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres organizatora, a pełna opłata za Kurs zostanie zwrócona niezwłocznie, lecz nie później w ciągu 7 dni. Klient może w tym celu wykorzystać wzór stanowiący załącznik do Regulaminu, lecz nie jest to konieczne.

4.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przesłane drogą mailową na biuro@trzymsie.pl w czasie 14 dni od dnia zakupu i nie skutkuje żadnymi obciążeniami finansowymi.

5.    Po otrzymaniu oświadczenia Klienta, Organizator potwierdzi jego otrzymanie poprzez wysyłkę e-maila na adres podany przez Klienta.

6.    W przypadku niezłożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1 lub w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usługi za zgodą Klienta, prawo do odstąpienia nie przysługuje.

IV Warunki korzystania z Kursu online

 1. W celu wzięcia udziału w Kursie online Organizatora należy zalogować się na platformie
  drogawsparcia.pl, korzystając z linku dostępu wygenerowanego oraz przesłanego w
  wiadomości e-mail do Klienta przez Organizatora.
 2. Z momentem dokonania przez Klienta zakupu dostępu do Kursu, Organizator udziela mu
  ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie treści Kursu.
  Klient nie może reprodukować, redystrybuować, przekazywać, cedować, sprzedawać,
  transmitować, wypożyczać, udostępniać, pożyczać, modyfikować, adaptować, edytować,
  tworzyć dzieł pochodnych, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić lub używać
  treści, chyba że otrzyma na to wyraźną zgodę Organizatora.
 3. Organizator udziela Klientowi dożywotniej licencji, zastrzega sobie jednak prawo do
  cofnięcia każdej licencji na dostęp i korzystanie z dowolnych treści w dowolnym
  momencie w przypadku, gdy Organizator podejmie decyzję lub będzie zobowiązany do
  zablokowania dostępu do treści z powodów prawnych lub powstałych obowiązków wobec
  stron trzecich. Licencja wygasa w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności
  gospodarczej przez Organizatora.
 4. Klienci nie mają prawa do przekazywania innym podmiotom materiałów, które zostały w
  ramach Kursu udostępnione przez Organizatora (zarówno w wersji w wersji pisemnej,
  elektronicznej jak i jakiejkolwiek innej) w celach prywatnych czy zarobkowych,
  szczególnie celem zapoznania się przez innych ze szczegółami Kursu.
 5. Warunki techniczne korzystania z Kursu online:
  5.1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do
  Internetu;
  5.2. łącze internetowe;
  5.3. jakakolwiek aktualna przeglądarka internetowa;
  5.4. indywidualne konto poczty elektronicznej e-mail (wymagane do otrzymania linku do
  logowania oraz zalogowania się na platformie drogawsparcia.pl).
 6. Kursy nie stanowią psychoterapii ani jej substytutu. Osoba potrzebująca wsparcia
  psychoterapeuty powinna skorzystać z usług właściwego profesjonalisty.

V Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać w postaci
  elektronicznej za pomocą e-maila wysłanego na adres: biuro@trzymsie.pl
 2. W celu usprawnienia procesu reklamacji wskazane jest złożenie reklamacji w ciągu 14 od
  dnia wykonania usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
 3. Reklamacja powinna zawierać:

3.1. oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub
siedziby, adres poczty elektronicznej;
3.2. dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji – czego się
spodziewał, jaka była jakość porady, jaki stosunek Specjalisty do Klienta itp.

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi wiadomością e-mail wysłaną na
  wskazany przez Klienta w treści reklamacji adres e-mail. Termin na rozpatrzenie
  reklamacji wynosi 14 dni.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta
  przedstawione zostały w Polityce Prywatności dostępnej na
  stronie Serwisu.

VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie drogawsparcia.pl
  i stanowi integralną część zawieranych za jej pośrednictwem Umów.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w
  każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Klienta wynikające z tej
  wersji Regulaminu, który obowiązywał w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia
  złożenia zamówienia. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie
  drogawsparcia.pl.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
  konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  3.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  3.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Klient będący konsumentem może skorzystać m.in. z następujących z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z
  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
  sporu;
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
  wynikłego z Umowy;
 7. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając
  także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). W sprawach
  nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
  polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną.
 8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta
  będącego konsumentem ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, których
  nie można wyłączyć w drodze umowy.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży
  prosimy o kontakt.