Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.drogawsparcia.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności prezentuje informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez firmę Trzymsie.pl sp. z o.o.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  – („RODO”),  uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Trzymsie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001096909, NIP: 7011197702, REGON: 528214933, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@trzymsie.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności obejmujących imię, nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, identyfikatora stosowanego w komunikatorze internetowym, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – także adresu siedziby oraz numeru NIP, stanowią:
  a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO w zakresie koniecznym do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy;
  b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie księgowości i rachunkowości, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
  c. art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, w celu oceny prawidłowości wykonania umów, zasadności kierowanych roszczeń, polepszenia standardów obsługi;
  d. art. 6 ust.1 lit. a) RODO w oparciu o wyrażoną zgodę na udostępnianie i dostarczanie materiałów informacyjno- promocyjnych na temat świadczonych przez Administratora usług – jedynie w przypadku wyrażenia takiej zgody.
  e. art. 6 ust.1 lit. b) RODO świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści publikowanych w ramach Serwisu drogawsparcia.pl
  f. art. 6 ust.1 lit. b) RODO umożliwienia założenia konta w Serwisie drogawsparcia.pl
  g. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO analitycznych i statystycznych –  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego jako potrzeba stałego rozwoju Serwisu i doskonalenia świadczonych usług.
 4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umów i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i faktur. W celu zapewnienia ochrony interesów prawnych Administratora, dane osobowe przetwarzane będą do końca upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Dane osobowe pozyskane w oparciu o udzieloną zgodę, przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane bądź przekazywane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa, upoważnionych pracowników i współpracowników Administratora (w szczególności psychologów realizujących usługi oferowane przez Administratora) oraz takich, z którymi Administrator zawrze stosowne umowy.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane żadnego rodzaju decyzje w sposób zautomatyzowany i nie będą one podlegały profilowaniu. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
  a. prawo dostępu do swoich danych, prawo do przenoszenia danych, 
  b. prawo żądania ich sprostowania / poprawienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych,
  c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu szczególną sytuację,
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed wyrażeniem zgody,
  e. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznana, że w trakcie przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób zapewniający im stosowne i odpowiednie zabezpieczenie, w szczególności ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych lub przypadkową utratą, zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem, przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

II. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Firma Trzymsie.pl sp. z o.o. realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
  c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
 2. Firma Trzymsie.pl sp. z o.o. zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 3. Firma Trzymsie.pl sp. z o.o. może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rezerwacji usługi lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

III. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z następujących plików cookies, w tym plików cookies podmiotów trzecich:

Niezbędne
NazwaOpisCzas działania
viewed_cookie_policyUstawiony przez wtyczkę the GDPR Cookie Consent w celu przechowywania informacji o zgodzie użytkownika na pliki cookie. Nie przechowywane są żadne dane prywatne.1 rok
cookielawinfo-checkbox-niezbedneSłuży do rejestrowania preferencji użytkownika na podstawie wyrażonej zgody na niezbędne pliki cookie.1 rok
cookielawinfo-checkbox-preferencjeSłuży do rejestrowania zgody na pliki cookie w kategorii „Fukcjonalne” przez CookieYes.1 rok
cookielawinfo-checkbox-marketingUstawiony przez wtyczkę the GDPR Cookie Consent w celu przechowywania informacji o zgodzie na pliki cookie w kategorii „Marketing”.1 rok
cookielawinfo-checkbox-analyticsUstawiony przez wtyczkę the GDPR Cookie Consent w celu przechowywania informacji o zgodzie na pliki cookie w kategorii „Statystyka”.1 rok
cookielawinfo-checkbox-othersUstawiony przez wtyczkę the GDPR Cookie Consent w celu przechowywania informacji o zgodzie na pliki cookie w kategorii „Inne”.1 rok
JSESSIONIDUżywane przez New Relic do przechowywania identyfikatora sesji w celu monitorowania liczby sesji aplikacji.Sesja

Statystyka
NazwaOpisCzas działania
_gaUstawiony przez Google Analytics do kalkulowania danych dotyczących odwiedzającego, sesji i kampanii oraz monitorowania użycia strony dla celów analitycznych. Ten plik cookie przechowuje dane w sposób anonimowy i przydziela losowo wygenerowany numer, żeby rozpoznać odwiedzających.1 rok 1 miesiąc 4 dni
_gat_UA-*Google Analytics ustawia ten plik cookie do analizy zachowania użytkowników.1 minuta
_gidUstawiony przez Google Analytics w celu przechowywania informacji o tym, jak odwiedzający używają witryny oraz tworzenia raportów analitycznych dotyczących wydajności witryny. Dane dotyczą między innymi liczby odwiedzających, źródła odwiedzających oraz stron które anonimowo odwiedzają.1 dzień
_hjSessionUser*Hotjar ustawia ten plik cookie w celu upewnienia się, że dane z kolejnych wizyt na tej samej witrynie są przypisane do tego samego ID użytkownika, który jest używany w Hotjar User ID i unikatowy dla tej witryny.1 rok
_hjFirstSeenTen plik cookie służy do ustalenia, czy odwiedzający odwiedził witrynę wcześniej, czy też jest nowym użytkownikiem witryny.30 minut
_hjRecordingLastActivityHotjar ustawia ten plik cookie, kiedy rozpoczyna się nagrywanie użytkownika i kiedy dane są wysyłane przez the WebSocket.Nigdy
_hjRecordingEnabledHotjar ustawia ten plik cookie, kiedy rozpoczyna się nagranie i odczytuje go wtedy, kiedy moduł nagrywania zostaje zainicjowany, w celu sprawdzenia czy dany użytkownik jest już w nagraniu danej sesji.Nigdy
_hjSession*Hotjar ustawia ten plik cookie w celu upewnienia się, że dane z kolejnych wizyt na tej samej witrynie są przypisane do tego samego ID użytkownika, który jest używany w Hotjar User ID i unikatowy dla tej witryny.30 minut
vuidVimeo instaluje ten plik cookie, żeby zbierać informacje w celu monitorowania poprzez ustawienie unikatowego ID w filmach embeddowanych na tej witrynie.3 miesiące
_fbpUstawiony przez Facebook w celu wyświetlania reklam po odwiedzeniu witryny na Facebooku lub platformie wspieranej przez reklamy Facebooka.3 miesiące
tk_aiJetPack ustawia ten plik cookie, żeby przechowywać losowo wygenerowany anonimowy ID, który jest używany tylko dla celów administracyjnych i ogólnej analityki.1 rok 1 miesiąc 4 dni
tk_qsJetPack ustawia ten plik cookie, żeby przechowywać losowo wygenerowany anonimowy ID, który jest używany tylko dla celów administracyjnych i ogólnej analityki.30 minut
tk_tcJetPack ustawia ten plik cookie w celu rejestrowania szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny.
Sesja
tk_orWtyczka JetPack ustawia ten plik cookie na witrynach korzystających z WooCommerce w celu analizy witryn odsyłających. 1 rok 1 miesiąc 4 dni
tk_r3dJetPack instaluje ten plik cookie, żeby zbierać wewnętrzne wskaźniki dotyczące aktywności użytkowników w celu poprawy doświadczenia użytkowników.3 dni
tk_lrWtyczka JetPack ustawia ten plik cookie na witrynach korzystających z WooCommerce w celu analizy witryn odsyłających. 1 rok

Funkcjonalne
NazwaOpisCzas działania
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar używa tego pliku cookie do wykrycia pierwszej sesji. Ustawiona zostaje wartość Prawda/Fałsz.30 minut
__cf_bmCloudflare ustawia ten plik cookie w celu wspierania Managementu Botów Cloudflare.30 minut
mailchimp_landing_siteMailChimp ustawia ten plik cookie w celu rejestrowania strony, którą użytkownicy odwiedzili jako pierwszą odwiedzili.1 miesiąc

Marketing
NazwaOpisCzas działania
frFacebook używa tego pliku cookie w celu wyświetlania trafnych treści reklamowych poprzez monitowanie zachowania użytkownika na tej witrynie, witrynach posiadających kod piksel Facebooka i wtyczkę Facebooka.3 miesiące
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  b. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  c. Określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a. Czas nadejścia zapytania.
  b. Czas wysłania odpowiedzi.
  c. Nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP.
  d. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
  e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
  f. Informacje o przeglądarce użytkownika.
  g. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.